by ecsthai ecsthai

คุณชัยชาญ  อึ๊งศรีวงศ์ นายกสมาคมวิศวกรรมปรับอากาศแห่งประเทศไทย พร้อมคณะ ซึ่งประกอบด้วย

  1. ผศ.ดร. ตุลย์  มณีวัฒนา  ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  2. คุณสมนึก  ชีพพันธ์สุทธฺิ์   อุปนายก คนที่ 1
  3. คุณพิสิฐชัย ปัญญาพลังกูล อุปนายก คนที่ 2
  4. คุณอรรณพ กิ่งขจี  อุปนายก คนที่ 3
  5. คุณวัชระ จันทร์ทอง  ประธานกรรมการสันทนาการ
  6. ผศ.ดร. ภาวิณี ศักดิ์สุนทรศิริ   ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยบูรพา
  7. คุณพิชญ์พัฒน์ กิจเกิดแสง

ได้ร่วมเดินทางไปศึกษาดูงานที่ โรงงาน BROAD Air Conditioning ณ เมืองฉางชา มณฑลหูหนาน ประเทศจีน เมื่อวันที่ 9 – 11 พฤษภาคม 2562

ภาพบรรยากาศการศึกษาดูงาน