ร่วมออกบูธกับทาง ACAT หัวข้อ “กรวดน้ำ คว่ำขัน PM2.5”

by ecsthai

วันที่ 7 สิงหาคม 2562 เราได้ร่วมออกบูธในงานสัมมนากลางปี ของสมาคมวิศวกรรมปรับอากาศแห่งประเทศไทย(ACAT) ในหัวข้อ “กรวดน้ำ คว่ำขัน PM2.5” บรรยายโดย ผศ.ดร.ตุลย์  มณีวัฒนา อาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาเครื่องกล จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย

กรรมการสมาคมได้ให้เกียรติมาเยี่ยมชมบูธพร้อมถ่ายภาพกับเครื่อง Fresh Air Machine

 

คุณบัลลังก์ สาธร ได้บรรยายเกี่ยวกับ BROAD Clean Fresh Air Machine

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพบรรยากาศในงาน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สัมมนาครั้งที่ 2/2562 หัวข้อ “นวัตกรรมการนำพลังงานความร้อนทิ้งกลับมาใช้ ด้วยระบบ Absorption Chiller”

by ecsthai

บริษัท อีซีเอส เอ็นเนอร์ยี่ โซลูชั่น จำกัด ได้มีการจัดสัมมนาครั้งที่ 2 ปี 2562 ขึ้นเมื่อ วันที่ 25 กรกฎาคม 2562 ณ โรงแรมสีมาธานี จังหวัดนครราชสีมา  โดยได้เรียนเชิญกลุ่มโรงงานที่อยู่บริเวณใกล้เคียงเข้าร่วมฟังสัมมนาในครั้งนี้  และช่วงท้ายได้มีการจัดเสวนา ระบบ Absorption Chiller โดยเรียนเชิญตัวแทนจากโรงงานที่ได้ใช้ Absorption Chiller มาร่วมเสวนา เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์และความรู้จากการใช้งาน

หัวข้อที่บรรยายมีทั้งหมด 3 หัวข้อ ดังนี้

 1. ระบบผลิตน้ำเย็นประสิทธิภาพสูงด้วย Oil Free Chiller
 2. การนำความร้อนทิ้งมาผลิตน้ำเย็นด้วย Absorption Chiller
 3. การปรับปรุงประสิทธิภาพการระบายความร้อนด้วย High Efficiency Cooling Tower

ภาพบบรรยากาศในงานสัมมนา

คุณปรีชา ปรีดาวิจิตร บรรยายเรื่อง ระบบผลิตน้ำเย็นประสิทธิภาพสูงด้วย Oil Free Chiller และการนำความร้อนทิ้งมาผลิตน้ำเย็นด้วย Absorption Chiller

คุณธนวุฒิ วงษ์วิภูษิตานนท์ บรรยายเรื่อง การปรับปรุงประสิทธิภาพการระบายความร้อนด้วย High Efficiency Cooling Tower

สัมมนาครั้งที่ 1/2562 หัวข้อ “ระบบปรับอากาศประสิทธิภาพสูงและประหยัดพลังงาน”

by ecsthai

บริษัท อีซีเอส เอ็นเนอร์ยี่ โซลูชั่น จำกัด ได้มีการจัดสัมมนาครั้งที่ 1 ปี 2562 ขึ้นเมื่อ วันที่ 15 มีนาคม 2562 ณ โรงแรมสระบุรีอินน์ จังหวัดสระบุรี  โดยได้เรียนเชิญกลุ่มโรงงานที่อยู่บริเวณใกล้เคียงเข้าร่วมฟังสัมมนาในครั้งนี้

หัวข้อที่บรรยายมีทั้งหมด 3 หัวข้อ ดังนี้

 1. ระบบผลิตน้ำเย็นประสิทธิภาพสูงด้วย Oil Free Chiller
 2. การนำความร้อนทิ้งมาผลิตน้ำเย็นด้วย Absorption Chiller
 3. การปรับปรุงประสิทธิภาพการระบายความร้อนด้วย High Efficiency Cooling Tower

คุณปรีชา ปรีดาวิจิตร บรรยายเรื่อง การนำความร้อนทิ้งมาผลิตน้ำเย็นด้วย Absorption Chiller

คุณบัลลังก์ สาธร บรรยายเรื่อง ระบบผลิตน้ำเย็นประสิทธิภาพสูงด้วย Oil Free Chiller

 

คุณธนวุฒิ วงษ์วิภูษิตานนท์ บรรยายเรื่อง การปรับปรุงประสิทธิภาพการระบายความร้อนด้วย High Efficiency Cooling Tower

 

ภาพบรรยากาศในห้องสัมมนา

 

ACAT visit BROAD Town at Changsha, China 9 – 11 May 2019

by ecsthai

คุณชัยชาญ  อึ๊งศรีวงศ์ นายกสมาคมวิศวกรรมปรับอากาศแห่งประเทศไทย พร้อมคณะ ซึ่งประกอบด้วย

 1. ผศ.ดร. ตุลย์  มณีวัฒนา  ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 2. คุณสมนึก  ชีพพันธ์สุทธฺิ์   อุปนายก คนที่ 1
 3. คุณพิสิฐชัย ปัญญาพลังกูล อุปนายก คนที่ 2
 4. คุณอรรณพ กิ่งขจี  อุปนายก คนที่ 3
 5. คุณวัชระ จันทร์ทอง  ประธานกรรมการสันทนาการ
 6. ผศ.ดร. ภาวิณี ศักดิ์สุนทรศิริ   ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยบูรพา
 7. คุณพิชญ์พัฒน์ กิจเกิดแสง

ได้ร่วมเดินทางไปศึกษาดูงานที่ โรงงาน BROAD Air Conditioning ณ เมืองฉางชา มณฑลหูหนาน ประเทศจีน เมื่อวันที่ 9 – 11 พฤษภาคม 2562

ภาพบรรยากาศการศึกษาดูงาน

HEAT RECOVERY TECHNOLOGY MINI-EXPO 2019

by ecsthai

คุณปรีชา  ปรีดาวิจิตร ได้รับเกียรติร่วมบรรยายเทคโนโลยีนำความร้อนเหลือทิ้งกลับมาใช้ (Absorption  Chiller) วันที่ 14 พฤษภาคม 2562 ณ โรงแรม มิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น

ภาพบรรยากาศร่วมออกบูธงานสัมมนานวัตกรรมและเทคโนโลยีนำความร้อนเหลือทิ้งกลับมาใช้ โดยได้นำโมเดล BROAD Absorption Chiller มาจัดแสดงในงาน