by ecsthai ecsthai

คุณปรีชา  ปรีดาวิจิตร ได้รับเกียรติร่วมบรรยายเทคโนโลยีนำความร้อนเหลือทิ้งกลับมาใช้ (Absorption  Chiller) วันที่ 14 พฤษภาคม 2562 ณ โรงแรม มิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น

ภาพบรรยากาศร่วมออกบูธงานสัมมนานวัตกรรมและเทคโนโลยีนำความร้อนเหลือทิ้งกลับมาใช้ โดยได้นำโมเดล BROAD Absorption Chiller มาจัดแสดงในงาน