by ecsthai ecsthai

บริษัท อีซีเอส เอ็นเนอร์ยี่ โซลูชั่น จำกัด ได้มีการจัดสัมมนาครั้งที่ 1 ปี 2562 ขึ้นเมื่อ วันที่ 15 มีนาคม 2562 ณ โรงแรมสระบุรีอินน์ จังหวัดสระบุรี  โดยได้เรียนเชิญกลุ่มโรงงานที่อยู่บริเวณใกล้เคียงเข้าร่วมฟังสัมมนาในครั้งนี้

หัวข้อที่บรรยายมีทั้งหมด 3 หัวข้อ ดังนี้

  1. ระบบผลิตน้ำเย็นประสิทธิภาพสูงด้วย Oil Free Chiller
  2. การนำความร้อนทิ้งมาผลิตน้ำเย็นด้วย Absorption Chiller
  3. การปรับปรุงประสิทธิภาพการระบายความร้อนด้วย High Efficiency Cooling Tower

คุณปรีชา ปรีดาวิจิตร บรรยายเรื่อง การนำความร้อนทิ้งมาผลิตน้ำเย็นด้วย Absorption Chiller

คุณบัลลังก์ สาธร บรรยายเรื่อง ระบบผลิตน้ำเย็นประสิทธิภาพสูงด้วย Oil Free Chiller

 

คุณธนวุฒิ วงษ์วิภูษิตานนท์ บรรยายเรื่อง การปรับปรุงประสิทธิภาพการระบายความร้อนด้วย High Efficiency Cooling Tower

 

ภาพบรรยากาศในห้องสัมมนา