by admin admin

งานสัมมนา Thailand ESCO Fair 2016  “ESCO ก้าวหน้า ประชารัฐก้าวไกล พาไทยประหยัดพลังงาน”

โดยสถาบันพลังงานเพื่ออุตสาหกรรม สถาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สนับสนุนโดย กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน ในวันอังคารที่ 2 สิงหาคม 2559 เวลา 8:30 – 16:30 ณ ห้องบอลรูม ชั้น 2 โรงแรมสวิสโซเทล เลอคองคอร์ด กรุงเทพฯ

พร้อมกันนี้ของแสดงความยินดีกับบริษัท เอ็นเนอร์ยี่ คอนเซอร์เวชั่น ซีสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด ที่ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณรางวัลบริษัทจัดการพลังงานดีเด่นปี 2016 (Excellent ESCO Award 2016) โดยปลัดกระทรวงพลังงาน คุณอารีพงษ์ ภู่ชอุ่ม

รางวัลนี้แสดงให้เห็นถึงความตั้งใจในการทำงานของบริษัทฯ ในการเป็นผู้นำด้านการอนุรักษ์พลังงานของประเทศ ที่เชื่อถือได้ มีขั้นตอนการทำงาน การตรวจวัด พิสูจน์ผลประหยัดให้แก่สถานประกอบการ

และขอแสดงความยินดีแก่ บริษัท จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน (ประเทศไทย) จำกัด และ บริษัทเน๊ตโต้ แมนูแฟคเชอริ่ง จำกัด ที่ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณสถานประกอบการจัดการพลังงานดีเด่น (ESCO Project Award 2016) โดยปลัดกระทรวงพลังงาน คุณอารีพงษ์ ภู่ชอุ่ม

รางวัลนี้แสดงให้เห็นว่าบริษัทฯทั้ง 2 นี้มีความมุ่งมั่นและมีนโยบายที่ชัดเจนในการอนุรักษ์พลังงานอย่างยั่งยืน

Excellent ESCO Award2016

AWARD WITH ENERGY MINISTRY OF THAILAND

ESCO Project Award 2016_JNJ

ESCO Project Award 2016_NETTO

ECS Thai ตอบข้อสักถามลูกค้า

ECS Thai ตอบข้อสักถามลูกค้า