by ecsthai ecsthai

วันที่ 7 สิงหาคม 2562 เราได้ร่วมออกบูธในงานสัมมนากลางปี ของสมาคมวิศวกรรมปรับอากาศแห่งประเทศไทย(ACAT) ในหัวข้อ “กรวดน้ำ คว่ำขัน PM2.5” บรรยายโดย ผศ.ดร.ตุลย์  มณีวัฒนา อาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาเครื่องกล จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย

กรรมการสมาคมได้ให้เกียรติมาเยี่ยมชมบูธพร้อมถ่ายภาพกับเครื่อง Fresh Air Machine

 

คุณบัลลังก์ สาธร ได้บรรยายเกี่ยวกับ BROAD Clean Fresh Air Machine

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพบรรยากาศในงาน